دستهائیت
نشانه ای گل سرخ
چشماهیت
رودی پاکی
و قلب دنیای امید
است بر من

 


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X